1-5 FRASIER CHROMCZAK GRENDOL PEROTTI HEMS6-10 JUDD CHERRY NICOLA INGALLS